Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2012

bananowy
Play fullscreen
gorzkie łzy, słodkie kłamstwa, czysta prawda, brudne myśli w nas od dawna

January 15 2012

bananowy

January 11 2012

bananowy
Play fullscreen
Warto zauważyć, tu każdy ma możliwości spore, to stwarza konflikt w reakcji z wyborem.

January 10 2012

bananowy

January 08 2012

bananowy
bananowy

January 02 2012

bananowy

December 20 2011

bananowy
Play fullscreen
jak Reno mówié æyj chwilá bo nie ma powtórek 

December 13 2011

bananowy
Nie ma problemów to nie ma przyczyn czy uczuć. Przyczyny zawsze są, a uczuć nie ma bez zarzutu.
— pezet
bananowy
Play fullscreen

Reposted bywosq wosq
bananowy

December 10 2011

bananowy

December 03 2011

bananowy
Play fullscreen
nie chcę myśleć że tu kiedyś sam przyjdę, wtedy dzieckiem już nie będę i nasz świat zniknie
Reposted bysososo sososo

November 27 2011

bananowy
5615 318a 500
Reposted bybambitch bambitch

November 26 2011

bananowy
Play fullscreen
shieeeaaa
Reposted bysunset-driverelala

November 25 2011

bananowy
5761 9fff
bananowy
bananowy
 ile razy patrząc. Na parkiet w klubie. Myślałeś:do cholery. Jaki rytm słyszą. Ci ludzie.
— L
bananowy
Play fullscreen
stop smokin'

November 23 2011

bananowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl